Marcin Budzyński SVD

 Najważniejsze pytania życiowe

 Konspekt katechezy dla klas gimnazjalnych

 

1. TEMAT KATECHEZY: Najważniejsze pytania życiowe

2. ZAKLADANE CELE:

- Uczeń powinien wiedzieć, jakie pytania nazywamy egzystencjalnymi

- uczeń powinien rozumieć, że pytania egzystencjalne stawia każdy myślący

człowiek, ponieważ dotyczą istoty jego życia

- uczeń powinien samodzielnie formułować pytania egzystencjalne i orientować

się, gdzie może znajdować na nie odpowiedzi

3. MODEL KATECHETYCZNY: katecheza antropologiczno - egzystencjalna

4. ŚRODKI DYDAKTYCZNE: tablica, kreda, podręcznik do katechezy, kartka,

długopis, arkusze papieru z napisami: Jestem ..., W tym roku chciałbym...

 

więcej…

ANIMATOR Nr 4.2004