O. Paweł Kośnik

urodzony: 06. 10. 1913 r.

święcenia kapłańskie: 29. 06. 1941 r.

zmarł: 04. 10. 1988 r. - pochowany w Bytomiu

Ur.       6.10.1913        Skrzydłowe,  diec. chełmińska
W.       30.8.1927        Górna Grupa
O.        15.9.1935        Chludowo
l.pr.      16.7.1937        Chludowo
W.pr.   22.5.1941        Helvoirt
Święc.  29.6.1941        Helvoirt

W 1927 r. mając 14 lat, wstąpił do gimnazjum zakonnego werbistów w Górnej Grupie na Pomorzu i uwieńczył je państwową maturą w 1935 r.  Zgłosił się od razu do otwartego tego roku domu nowicjackiego w Chludowie pod Poznaniem,  gdzie 15 września 1935 r. był obłóczony.   Jego mistrzem był świątobliwy  o. Ludwik Mzyk.  W drugim roku nowicjatu słuchał wykładów  o.Jana Chodzidły  z  filozofii  i po złożeniu pierwszych ślubów  oraz krótkich wakacjach w domu rodzinnym wyjechał na dalsze studia do międzynarodowej uczelni teololgicznej   Zgromadzenia w St. Gabriel pod Wiedniem. Drugi rok filozofii i pierwszy   rok teologii ukończył w St. Gabriel w latach 1937-1939.  W związku z wiszącą groźbą wojny, cały polskich kleryków wyjechał 25.6.1939  r.  do Holandii, najpierw na krótko do Steyl, potem na jeden rok do Teteringen, następnie od 1.10.1940 r.  do Helvoirt,  studiując w  ciężkich warunkach wojennych teologię w kraju, który sam znalazł się pod okupacją hitlerowską. W r. 1942/43 brał udział w kursie specjalistycznym z  zakresu miojologii, medycyny tropikalnej itd. Po ukończeniu kursu wrócił do Helvoirt i udzielał się duszpastersko w  sąsiednich parafiach, klasztorach  braci szkolnych i różnych sióstr zakonnych.
Od 17.4.1944 r. przeniósł się do Steyl, czekając na zakończenie wojny. 21.11 front dosięgnął Steyl i zatrzymał się przez zimę nad Mozą. 1.2.1945 r. nastąpiło uwolnienie Steyl i okolicy. Po wyzwoleniu Holandii posuwał się za wojskiem na wschód i przez 10 miesięcy /VI 45 - IV 46/ pełnił w Osnabruck - Bad Essen obowiązki kapelana w obozie przejściowym dla Polaków-przesiedleńców. Obsługiwał także szpital dla Polaków w Bad Rothenfelde. Z chwilą powrotu do Polski w 1946 r. zatrzymał się na krótko w Bróczkowie i Chludowie, a następnie został skierowany do Pieniężna /20.6./. Administrator Apostolski Olsztyna, ks., dr Teodor Bensch, powierzył mu administrację wszystkich wakujących parafii w dekanacie Wewno, przemianowanego później na Pieniężno. Proboszczem w Pieniężnie został 1 Listopada 1946 r. Prowincjał o. Herud mianował go pierwszym polskim rektorem Domu Św. Wojciecha oraz prokuratorem. Pierwszym, i zasadniczym jego zadaniem było przygotowanie zrujnowanego Domu na przyjęcie pierwszych uczniów misyjnych. Niższe seminarium otwarto 30.8.1947 r. i wtedy o.P. Kośnik przejął lekcje z matematyki, języka polskiego i historii. Kościoły w okolicznych parafiach doprowadził do stanu używalności,  przeprowadził remonty  i postarał się o konieczny  sprzęt liturgiczny. W Pieniężnie  istniejącą plebanię doprowadził do stanu zamieszkania /doszło do tego z okazji przepr.  misji przez  o.K.  Lemanowicza i  o.W. Kotowskiego/. Z biegiem czasu pozostała mu  jedynie administracja parafii Pieniężno i urząd ekonoma domu.  Pozostałe parafie przejęli  inni ojcowie.   Jest też autorem artykułu: "Działalność społeczna polskich werbistów w Pieniężnie i okolicy w pierwszych latach po wojnie",  /NURT nr 14,99-100/. Po 5 latach przekazał w 1951  r.   obowiązki ekonoma o. K.    Wojtczakowi, urząd probosasza zaś o. J. Chodzidle. Sam przeniósł się do Górnej Grupy,   obejmując stanowisko rektora niższego  seminarium i proboszcza parafii górnogrupskiej. W niższym seminarium udzielał lekcji religii w klasach IX, X, XI.   Był także w tym czasie  spirytuałem braci. W 1952 r. niższe seminarium zostało zlikwidowane, zaś ojcowie przejęli  inne prace. Na miejscu pozostał jedynie o. P. Kośnik w wydzielonym przez władze  państwowe mieszkaniu w naszym dużym domu i pracował wyłącznie dla parafii. Tutaj  przeprowadził remont dachu kościelnego, do kościoła doprowadził prąd elektryczny, zajął się  ogrodzeniem cmentarza, zadrzewił nową część cmentarza i terenu przykościelnego. Równocześnie był spowiednikiem nadzwyczajnym sióstr felicjanek W Łasinie i sióstr józefitek w Jeżewie. Przez 13 lat /1957-l 970/ pracował w Lubieniu Wielkim jako administrator placówki duszpasterskiej,  liczącej 1888 wiernych. Do obsługi należał  jeszcze kościół  filialny w Mątawach. W Lubieniu Wielkim przeprowadził  remont kościoła /dach i polichromia, witraże/, przeprowadził przebudowę 200 m linii elektrycznej w celu doprowadzenia prądu trzyfazowego do kościoła, ustawił ołtarz soborowy. Na plebanii  założył telefon, /jedyny  w wiosce/ z którego korzystała przez  okrągłą dobę  cała wieś, hydrofor, urządzenia sanitarne; dom gospodarczy doprowadził do stanu użysalnoćci. W kościele filialnym przeprowadził remont dachu,  zakupił  tabernakulum, postawił ołtarz soborowy, sprawił dzwonnicę metalową itd. Po oddaniu parafii klerowi diecezjalnemu przeniósł się w 1970 r. do Raciborza, przejmując po o. Grycmanie funkcję kapelana sióstr w klasztorze Anuncjata. Był tam spowiednikiem zwyczajnym i wykładał dla kandydatek religię w zakresie szkoły licealnej, dla postulantek wykłady z Starego Testamentu, dla nowicjuszek wykłady z Nowego Testamentu. Pomagał przy tym w parafii "Matka Boża" o.A. Krawcowi. Po śmierci o. Kotowskiego w Zbrosławicach zajął miejsce kapelana w "Zakładzie dla dorosłych" sióstr boromeuszek z dniem 1 listopada 1975 r. Poza tym pomagał co niedzielę w parafii i sporadycznie w parafiach okolicznych. Był spowiednikiem sióstr boromeuszek i sióstr Opatrzności Bożej w Zbrosławicach, a ponadto ojcem duchownym dekanatu pyskowickiego. W listopadzie 1981 r. przeszedł zawał serca.
Za: NURT SVD. Nr 35. 1985 r. str 346


O. Kośnik urodził się 6 października 1913 roku w Skrzydłowie w powiecie kościerskim. Do Górnej Grupy, do Niższego Seminarium Księży Werbistów wstąpił w 1927 roku. W 1935 rozpoczął nowicjat w Chludowie. Studia teologiczne odbywał w Austrii i Holandii, gdzie w Helvoirt otrzymał w 1941 roku święcenia kapłańskie.
W 1946 roku powrócił do Polski. Do 1951 był duszpasterzem w Pieniężnie. W latach 1951 -1957 był rektorem Domu Misyjnego Św, Józefa w Górnej Grupie i zarazem miejscowym proboszczem. To w czasie jego kadencji (2 lipca 1952) władze państwowe zlikwidowały Niższe Seminarium (por. wyżej opis likwidacji Górnej Grupy).
W latach 1957-1960 był proboszczem w Wielkim Lubieniu. W następnych latach był kapelanem sióstr zakonnych.
Zmarł 4 października 1988 roku w Bytomiu. Pochowany jest na cmentarzu przy kościele Św. Małgorzaty w Bytomiu.

za: "75 lat Domu Misyjnego Św. Józefa w Górnej Grupie 1923 - 1998". Album jubileuszowy. Górna Grupa 1998.