o. Feliks Gosieniecki

urodzony: 05. 11. 1916 r.

święcenia: 31. 05. 1947 r.

zmarł: 13. 12. 1994 r. - pochowany w Pieniężnie

Ur.       5.11.1916        Dusocin, diec. chełmińska
W.       28.8.1928        Górna Grupa
O.        8.9.1937          Chludowo
l.pr.      4.9.1939          Chludowo
W.pr.   29.9.1946        St. Gabriel
Święc.  31.5.1947        St. Gabriel

W 1937 r. uzyskał maturę w Górnej Grupie i początek nowicjatu w Chludowie. Pierwsze śluby złożył 4 września 1939 r. i tego samego dnia razem z innymi udał się w kierunku Warszawy. Po powrocie spod Kutna kontynuował studia filozoficzne.  25.1.1940 r.  został internowany w Chludowie, 13 czerwca  skierowany do majątku w Bruczkowie, pod koniec lipca zwolniony,  zamieszkał w Grudziądzu u rodziny.  Zgodnie z zaleceniami generała, o. Grendela przedostał się 1.4.1941 do St. Gabriel. Po miesiącu Dom został przejęty przez gestapo, a on sam skierowany do pracy w majątku Essling /XXIV okręg Wiednia/,  gdzie prywatnie studiował teologię do końca wojny.  1945-47 pierwsze miesiące po wojnie studiował teologię na uniwersytecie w Wiedniu, potem w St. Gabriel. 1947-48 przeznaczenie otrzymał do Polskiej Prowincji i w niższym seminarium dla spóźnionych powołań w Pieniężnie wykładał religię,  geografię, matematykę,  biologię, fizykę i chemię.  Od stycznia 1948 r.  przejął także opiekę duszpasterską nad parafią Lechowo, do której dojeżdżał w 2. i 4. niedzielę,  i Radziejowo (w 3. niedzielę), gdzie w 1948 r. wyremontował wieżę kościelną.  1948-52 z przeniesieniem do Pieniężna wyższego seminarium przeszedł do Domu w Nysie, gdzie wykładał fizykę i  chemię. W 1952-55 studia teologii moralnej na KUL-u. Praca magisterska: "Wczesna Komunia św. w rozwoju historycznym i w świetle dekretu "Quam singulari". Praca doktorska:  "Wczesna Komunia św. w praktyce duszpasterskiej" /1955/. W styczniu 1956 r. wykłady  z teologii moralnej w Pieniężnie,   oraz z teologii pastoralnej i prawa kanonicznego. W marcu 1957 r.,  gdy przywrócono klasztorowi prawo administrowania parafiami, przejął po ks. Maludze duszpasterstwo w Pieniężnie, Radziejewie  i Piotrowcu. Od sierpnia doszły  jeszcze Łajsy. W Pieniężnie przeprowadził remont dachu kościelnego i wieży /sterczyny/,  zawiesił zakupiony przez o.S. Pietruszkę dzwon, w Łajsach dokonał naprawy wieży, a ponadto założył piorunochrony i uporządkował cmentarz. W 1958 r. zrezygnował z pracy duszpasterskiej. Po dwudziestu latach /1976/ wycofał się także z pracy pedagogicznej  ze względów zdrowotnych. Od 1979 r. przejął na powrót wykłady z prawa kanonicznego. Piastował szereg funkcji w Pieniężnie i Prowincji: 1963-66 asystent prowincjalny, 1966-69 rektor Seminarium Misyjnego, 1969-71 admonitor prowincjalny, 1971-74 dyrektor studiów, 1947-48, 1960-63, 1978-81  radca domowy,  od 8.5.1969 kronikarz Domu,  od 1980 r. sekretarz prowincjalny, od 1974 r. cenzor Verbinum. Tłumaczył także sporo artykułów i tekstów oficjalnych. W 1970 r.  bawił przez 2 tygodnie w Słowacji.


Za: NURT SVD. Nr 35. 1985 r. str 197.O.. Feliks Gosieniecki SVD
(1916-1994)
Ofiarowany mu krzyż choroby dźwigał radośnie. Zapamiętano go jako gorliwego kapłana oraz cenionego i lubianego profesora.


 

Feliks urodził się 5 listopada 1916 r. w Dusocinie k. Grudziądza, jako dziewiąte dziecko Franciszka i Zofii z domu Bialik. Ojciec był mistrzem rzeźnickim. Prowadził sklep oraz pracował na dwuhektarowym gospodarstwie. Matka prowadziła dom oraz zajmowa­ła się wychowaniem dzieci. Po ukończeniu pięcioletniej szkoły powszechnej w rodzinnym Dusocinie, w 1928 r. Feliks wstąpił do Niższego Seminarium Duchownego prowadzonego przez werbistów w Górnej Grupie k. Grudziądza. Tam dał się poznać jako zdolny i sumienny uczeń. Po pomyślnym złożeniu egzaminu maturalnego, 8 września 1937 r. rozpoczął nowicjat zakonny w Domu św. Stanisława Kostki w Chludowie k. Poznania. Wtedy ujawniła się u niego poważna choroba płuc. Po odbyciu nowicjatu kontynuował w Chludowie studia filozoficzne, które przerwał wybuch II wojny światowej. 4 września 1939 r. złożył pierwsze śluby zakonne. 25 stycznia 1940 r. został wraz z pozostałymi współbraćmi internowany w Chludowie przez Niemców, którzy zamienili tamtejszy dom zakonny na obóz zbiorczy dla domowników i duchowieństwa. 22 maja 1940 r. wszyscy kapłani i większość kleryków została wywieziona do niemieckiego obozu koncentracyjnego w Dachau. Feliks wraz z trzema innymi klerykami, ze względu na stan zdrowia, został 13 czerwca przewie­ziony przez Niemców do zarekwiro­wanego werbistom majątku w Bruczkowie Wielkopolskim, gdzie pracował jako przymusowy robotnik rolny. Zwolniono go stamtąd pod koniec lipca 1940 r. dzięki zaświadczeniu lekar­skiemu oraz staraniom o. Jana Chodzidły SVD. Udał się do rodziny, do Grudziądza, gdzie po kilku miesiącach zdobył dokumenty umożliwiające mu wyjazd do Austrii.
1 kwietnia 1941 r. rozpoczął studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Domu św. Gabriela w Módling k. Wiednia. Niestety, nie trwało to długo, gdyż już 2 maja tegoż roku władze niemieckie zamknęły seminarium i skonfiskowały budynki zakonne. Feliks wraz z pozostałymi klerykami zamieszkał u oo. salwatorianów w Wiedniu, gdzie w warunkach konspiracyjnych kontynuowali studia. Od 1941 r. pracował w kancelarii majątku Essling, a następnie Lobau k. Wiednia. W tym czasie w miarę możliwości kontynuował w konspiracji naukę. Po zakończeniu wojny powrócił do Domu św. Gabriela i pomagał przy jego porządkowaniu oraz przygotowaniu do działalności seminaryjnej. W tym czasie, do 1947 r., studiował teologię na uniwersytecie wiedeńskim, a później w Wyższym Seminarium Duchownym w Domu św. Gabriela. Tam też 29 września 1946 r. złożył wieczyste śluby zakonne, a 31 maja 1947 r. z rąk kard. Theodora Innitzera przyjął święcenia kapłańskie.
Po święceniach, 4 października tegoż roku powrócił do Polski. 6 października odprawił Mszę św. prymicyjną w kościele farnym w Grudziądzu i spotkał się po latach wojennej tułaczki z rodziną. Przełożeni skierowali go do Domu św. Wojciecha w Pieniężnie, gdzie przez rok pracował jako wykładowca w tamtejszym niższym seminarium. W wolnych chwilach pomagał też duszpastersko w okolicznych parafiach. W latach 1948-1952 był wykładowcą w kolejnym werbistowskim niższym seminarium w Domu św. Krzyża w Nysie. Po likwidacji seminarium przez reżim komunistyczny w 1952 r. został skierowany na studia specjalistyczne z teologii moralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które uwieńczył w 1955 r. rozprawą doktorską „Wczesna komunia święta w praktyce duszpasterskiej". Od 16 stycznia 1956 r. prowadził wykłady z teologii moralnej i pastoralnej oraz prawa kanonicznego w Misyjnym Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Pieniężnie. Jednocześnie w latach 1957-1958 był administratorem parafii pw. świętych Apostołów Piotra i Pawła w Pieniężnie z filiami w Radziejewie, Piotrowcu, Białczynie i Łajsach. W latach 1963-1966 był rektorem Misyjnego Seminarium Duchownego Księży Werbistów w Pieniężnie, a od roku 1971 do roku 1974 prorektorem ds. studiów. Przez wiele lat należał do zarządu Domu św. Wojciecha oraz był jego kronikarzem. O. Feliks piastował również wiele funkcji w Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego, będąc asystentem prowincjała, admonitorem prowincjalnym, sekretarzem prowincjalnym oraz cenzorem wydawnictw werbistowskich. W latach 1969-1979 był członkiem Diecezjalnej Komisji Liturgicznej w Olsztynie, a od roku 1962 do roku 1991 sędzią w olsztyńskim Sądzie Duchownym. Tłumaczył dokumenty zgromadzeniowe oraz publikował liczne ar­tykuły. Cały ten ogrom pracy wykonywał jako człowiek naznaczony ciężką chorobą. O. Feliks zmarł nagle 13 grudnia 1994 r. w Pieniężnie. Pochowany został na cmentarzu zakonnym przy Domu św. Wojciecha.

Opr.: O. Janusz Brzozowski SVD
Za: Misjonarz 2/2016 str. 24