o. Antoni Koszorz

Ur.       18.1.1933        Czernica, diec. katowicka
W.       1.9.1948          Nysa
O.        8.9.1949          Pieniężno
1.pr.     8.9.1951          Pieniężno
W.pr.   9.2.1957          Pieniężno
Święc.  7.7.1957          Pieniężno

Otrzymawszy skierowanie na wyższe studia,  zamieszkał w 1958 r. w Chludowie i dojeżdżając do Poznania, uzyskał maturę w państwowym liceum korespondencyjnym. Równocześnie w tworzącym się "instytucie braci" w Chludowie wykładał dla braci nowicjuszy i kandydatów  jęz. angielski i geografię. Pełnił także wtedy rolę socjusza magistra braci.  Następnie w latach 1959-1962 studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na wydziale  filozofii  chrześcijańskiej,  sekcja filozofii praktycznej - nauk społecznych. Uzyskał stopień magistra za pracę:  "Społeczne i moralne zagadnienia przedsiębiorstwa w świetle nauki Piusa XII".  Po ukończeniu studiów na KUL-u został w 1962 r. powołany na wykładowcę katolickiej nauki społecznej, etyki, teodycei  oraz historii filozofii w seminarium misyjnym w Pieniężnie.  W 1964 r.  podjął się dalszego organizowania muzeum misyjnego /po o.J. Seydzie/, poszerzając dotychczasowy lokal o pomieszczenie znajdujące się pod kościołem seminaryjnym od strony dziedzińca,  a następnie na część północną. Po wyjeździe o.Walerego Wrosza do Brazylii  został w jego miejsce mianowany referentem misyjnym w Pieniężnie  i organizował referat misyjny. Dzięki  jego inicjatywie każdy dom werbistowski w Polsce otrzymał referenta misyjnego. W 1965 r.  zredagował pierwszy "Biuletyn Misyjny", który stał się powodem bezpośredniego nawiązania kontaktu z bpem Wosińskim, Prezesem Unii Misyjnej Duchowieństwa w Polsce /Przewodniczącym Komisji Misyjnej był wówczas ks.  bp K. Kowalski/. W tym samym roku otrzymał nominację na sekretarza Papieskiej Unii Duchowieństwa, a w 1967 r. na sekretarza Komisji Misyjnej przy Episkopacie. Od 1966.r. był inicjatorem sympozjów misyjnych alumnów z całej Polski. W 1968 r. przeniósł się do Warszawy, gdzie powierzono mu funkcję kierownika Biura Misyjnego Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce. Od 1974 r. jest delegatem od Spraw Księży Diecezjalnych "Fidei Donum"  z ramienia tejże Komisji Msyjnej. W 1971 r. wziął udział w kursie tercjackim w Nemi; w 1972 r. uczestniczył w Kongresie Misyjnym w Lyonie; w 1975 r. podróżował z bpem Wosińskim po Brazylii i Afryce dla zapoznania się z pracą misyjną polskich księży diecezjalnych; w 1977 r.  bawił we Włoszech. W następnych latach,   sporo podróżował.  Jest współredaktorem książki "Maria Ledóchowska a misje", W nurcie  zagadnień posoborowych,   tom 9, Warszawa 1977.  Na przełomie 1980/81 bawił w towarzystwie o.F.  Poćwiardowskiego w misji o.Żelazka w  Indiach. W listopadzie 1981  r. wszedł do Rady Wydawniczej  Polskiej   Prowincji.  Od lipca 1982 r. wrócił, do pracy Polskiej Prowincji i został mianowany dyrektorem wydawnictwa -"Verbinum".
Za: NURT SVD. Nr 35. 1985 r. str 341

 


 

Artykuły na temat działalności i pracy duszpasterskiej Ojca Antoniego:

- "Pojęcie misji trzeba rozszerzać" - czasopismo "Misjonarz" nr 10/2007 str 6 - 9.