O. Jan Cebulski

Ur. 08.10.1932 Wygoda, diec. Poznańska
W. 29.08.1947 Bruczków
O. 08.09.1952 Pieniężno
1.pr. 08.09.1954 Pieniężno
W.pr. 02.09.1959 Pieniężno
Święc. 31.01.1960 Pieniężno


W latach 1960-61 po ukończeniu studiów teologicznych był wykładowcą jęz. angielskiego, łacińskiego i geografii w niższym seminarium w Nysie. Obsługiwał w tym czaaie na przemian parafię Białą Nyską razem z o.J. Bestwiną. W okresie 1961-63 pracował jako wikariusz w Bytomiu-Łagiewnikach po o.K. Niezgodzie. Parafia liczyła 16.000 wiernych i 4.000 dzieci objętych katechizacją. Miał m.in. powierzoną opiekę nad ministrantami. W latach 1963-65 przewidziany na wychowawcę uczęszczał do 2-letniego Prymasowskiego Studium Życia Wewnętrznego w Warszawie. W tym czasie udzielał także rekolekcji wielkopostnych. 22.8.1965 r. podjął wRzymie na Gregorianum studia dogmatyczne a w 1968 r. słuchał wykładów na „Pontificio Instituto Salesiano" celem zapoznania się z pedagogigą zakonną. W 1969 r. powołany został na urząd mistrza nowicjatu kleryków i braci, w Pieniężnie, przejmując go po o.B. Gielacie. Równocześnie przejął wykłady z dogmatyki (po o.B. Koziele), ascotyki i jęz. angielskiego. Przez 8 lat należał do rady prowincjalnej (l969 -1977), był członkiem komisji spraw wychowania, powołanej dla przygotowania kapituły generalnej 1977. Uczectniczył w obradach kapituł generalnych: 1972, 1977, 1982. Na kapitule generalnej 1977 powołano go do rady generalnej. Jako radca generalny powierzono mu "kraje słowiańskie", choć wizytował współbraci w różnych częściach świata. Polską Prowincję zwizytował w 1979 r. 17.12.1982 r. objął funkcje referenta do spraw powołań w Jugosławii.

Zaczerpnięte: NURT svd. Nr 35. 1985 r.

* * *

Maturę zdał w 1952 r. po nauce w klasie maturalnej w niższym seminarium werbistów w Górnej Grupie. Był wszechstronnie uzdolnionym i wysportowanym maturzystą. Po maturze Jan został przyjęty do nowicjatu księży werbistów. Pierwszy rok nowicjatu odbył w Domu Misyjnym św. Krzyża w Nysie, a drugi w Domu Misyjnym św. Wojciecha w Pieniżnie, gdzie też podjął studia filozoficzno-teologiczne w Misyjnym Seminarium Duchownym Księży Werbistów. Tu otrzymał 31 stycznia 1960 r. święcenia kapłańskie z rąk abp. Bolesława Kominka z Wrocławia.

Pierwszy rok po święceniach o. Cebulski spędził w Nysie jako nauczyciel języka angielskiego i łacińskiego oraz geografii w niższym seminarium. Gdy w 1961 r. seminarium to zostało ponownie skonfiskowane przez władze państwowe, pracował następne dwa lata jako wikariusz parafii św. Jana Nepomucena w Bytomiu-Łagiewnikach. W latach 1963-1965 odbył dwuletnie studia w Prymasowskim Studium Życia Wewnętrznego w Warszawie. Po ich ukończeniu został wysłany na dalsze studia do Rzymu, najpierw na Uniwersytecie Gregoriańskim, a od 1968 r. w Pontificio Insti-tuto Salesiano w celu zapoznania się z pedagogiką zakonną.

W 1969 r. o. Cebulski wrócił do Polski i objął w Pieniężnie urząd mistrza nowicjatu, jednocześnie prowadził wykłady z dogmatyki i ascetyki w seminarium, a także był lektorem języka angielskiego. Przez osiem lat należał do Rady Prowincjalnej (1969-1977).

Był członkiem komisji ds. wychowania, powołanej do przygotowania Kapituły Generalnej w 1977 r. Uczestniczył w trzech kapitułach, a podczas XI Kapituły Generalnej został wybrany na radcę generalnego i urząd ten pełnił przez jedną pięcioletnią kadencję. W generalacie powierzono jego opiece szczególnie kraje słowiańskie, choć wizytował też prowincje w innych częściach świata.

Po ukończeniu pracy w generalacie jako teren przyszłej pracy o. Cebulski wybrał nowo powstałą misję w Chorwacji, w ramach werbistow-skiej prowincji austriackiej. W stolicy kraju, Zagrzebiu, przepracował 29 lat. Był tam promotorem powołań misyjnych, przełożonym dystryktu, wydawcą werbistowskich kalendarzy. Pracował też w duszpasterstwie, zwłaszcza jako opiekun duchowy w kilku klasztorach żeńskich. Wykładał też w miejscowym seminarium duchownym oraz promował sprawy misyjne Kościoła chorwackiego. Od 1997 r. przez wiele lat o. Jan głosił niedzielne homilie w miejscowym Radiu Maryja i wydał cztery tomy tych homilii na lata liturgiczne A, B, C i ponownie A. Wziął udział w konkursie tłumaczenia Tryptyku rzymskiego św. Jana Pawła II i wygrał go, stając do walki jako obcokrajowiec z różnymi osobami, w tym z poetami chorwackimi. Tekst tłumaczenia o. Jana Cebulskiego został nagrany z muzyką na CD przez najlepszych recytatorów chorwackich.

W listopadzie 2012 r., w wieku 80 lat o. Jan Cebulski wrócił do kraju ojczystego i zamieszkał w domu misyjnym w Nysie. Udzielał się duszpastersko, na ile sił mu starczało. W listopadzie 2017 r. został sparaliżowany w wyniku wylewu krwi do mózgu i już się nie podźwignął. Pan zabrał swego sługę do siebie. Pogrzeb odbył się 22 stycznia 2018 r. w Domu Misyjnym św. Krzyża w Nysie. Spoczął na werbistowskim cmentarzu klasztornym. Odszedł człowiek o szerokich horyzontach, całkowicie oddany służbie Bożej w zgromadzeniu księży werbistów. Niech odpoczywa w pokoju.

Alfons Labudda SVD
Za: "Misjonarz" 5/2018


Śp. o. Jan Cebulski SVD

15 stycznia 2018 roku, w dniu obchodu uroczystości liturgicznej św. Arnolda Janssena, założyciela werbistów, Bóg powołał swojego wiernego syna, o. Jana Cebulskiego, do współuczestnictwa w chwale niebieskiej.

O. Cebulski zmarł w 86 roku życia, w 63 roku ślubów zakonnych i 58 roku kapłaństwa.

Jan Cebulski urodził się 8 października 1932 roku w Wygodzie (wieś położona w województwie wielkopolskim, w gminie Borek Wielkopolski), w parafii pod wezwaniem Pocieszenia Najświętszej Maryi Panny w Borku Wielkopolskim w Archidiecezji Poznańskiej, z rodziców Władysława i Pelagii z domu Pawlak. Miał dwie siostry.

Po ukończeniu szkoły podstawowej w Zimnowodzie, w 1947 roku zgłosił do pobliskiego Bruczkowa, do niższego seminarium księży werbistów. Maturę zdał w niższym seminarium werbistów w Górnej Grupie w 1952 roku. Był wszechstronnie uzdolnionym i wysportowanym maturzystą. Po maturze został przyjęty do nowicjatu księży werbistów.

Pierwszy rok nowicjatu odbył w domu misyjnym św. Krzyża w Nysie. Drugi rok nowicjatu oraz studia filozoficzno-teologiczne kontynuował w Misyjnym Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Pieniężnie, gdzie 31 stycznia 1960 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa Bolesława Kominka z Wrocławia.

Pierwszy rok po święceniach spędził w Nysie, w nowo otwartym niższym seminarium, jako nauczyciel języków angielskiego i łaciny oraz geografii. Gdy w 1961 roku niższe seminarium w Nysie zostało ponownie skonfiskowane przez ówczesne władze państwowe, następne dwa lata pracował jako wikariusz w parafii świętego Jana Nepomucena w Bytomiu-Łagiewnikach. Ponieważ przełożeni widzieli w nim przyszłego wychowawcę, skierowano go na dwuletnie studia w Prymasowskim Studium Życia Wewnętrznego Warszawie (1963-1965). W 1965 roku został skierowany na dalsze studia do Rzymu. Studiował na Uniwersytecie Gregoriańskim, a od 1968 roku dodatkowo słuchał wykładów na Pontificio Instituto Salesiano, celem zapoznania się z pedagogiką zakonną.

W 1969 roku wrócił do Polski i objął w Pieniężnie urząd mistrza nowicjatu kleryków i braci. Równocześnie w Misyjnym Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Pieniężnie prowadził wykłady z dogmatyki i ascetyki. Był też lektorem języka angielskiego. Przez osiem lat (1969-1977) należał do Rady Prowincjalnej Polskiej Prowincji Księży Werbistów. Był członkiem komisji do spraw wychowania, powołanej w celu przygotowania Kapituły Generalnej w 1977 roku. Uczestniczył w trzech kapitułach generalnych.

W czasie trwania XI Kapituły Generalnej w 1977 roku został wybrany na Radcę Generalnego. Pełnił ten urząd przez jedną 5-letnią kadencję. W Geralacie powierzono jego opiece „kraje słowiańskie”, choć wizytował również prowincje w pozostałych częściach świata.

Po zakończonej pracy w Generalacie mógł sobie wybrać teren swej przyszłej pracy. Wybrał nowopowstałą misję w Chorwacji, istniejącą w ramach werbistowskiej Prowincji Austriackiej. W Zagrzebiu przepracował 29 lat. W ramach prac zakonnych był tam promotorem powołań misyjnych, przełożonym dystryktu, wydawcą werbistowskich kalendarzy misyjnych. Pracował też w pracy duszpasterskiej, zwłaszcza jako opiekun duchowny kilku klasztorów żeńskich. Był wykładowcą w miejscowym seminarium duchownym oraz promotorem spraw misyjnych Kościoła Chorwackiego. Od 1997 roku przez szereg lat głosił niedzielne homilie w miejscowym „Radju Marija”. Wydał cztery tomy tychże homilii po chorwacku na lata liturgiczne A, B, C i ponownie A. Wziął udział w konkursie na tłumaczenie Tryptyku rzymskiego Jana Pawła II (wyd. 2003) i wygrał go, walcząc, jako obcokrajowiec, z najlepszymi literatami chorwackimi. Tłumaczyli się potem, że nie znali na tyle polskiego, by tłumaczyć ten poemat Jana Pawła II z oryginału. Tekst tłumaczenia o. Jana Cebulskiego został nagrany z podkładem muzycznym przez najlepszych interpretatorów i recytatorów chorwackich.

W wieku 80 lat, w listopadzie 2012 roku, o. Jan Cebulski wrócił do Polski i zamieszkał w Domu Misyjnym św. Krzyża w Nysie. Na ile sił starczało udzielał się duszpastersko. W listopadzie 2017 roku wylew krwi do mózgu wywołał u niego paraliż. Z tej choroby już się nie wydźwignął. Pan zabrał swojego sługę do siebie.

Pogrzeb o. Jana Cebulskiego odbył się 22 stycznia w Domu Misyjnym Świętego Krzyża w Nysie. Spoczął na werbistowskim cmentarzu klasztornym. Odszedł człowiek szerokich horyzontów, całkowicie oddany służbie Bożej w Zgromadzeniu Słowa Bożego. Niech odpoczywa w pokoju.

Alfons Labudda SVD