o. Leonard Górka

 

Dr hab. Leonard Górka, SVD, prof. KUL
Wydział Teologii KUL Instytut Ekumeniczny Katedra Teologii Ekumenicznej

Ur. 29. listopada 1936 r. w Cieszynie. Studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Werbistów w Pieniężnie. Specjalizacja teologia dogmatyczno-porównawcza 1965-1968 na Katolickim Uniwersyt Lubelskim; od 1973 r. pracownik naukowy Wydziale Teologii KUL jako asystent Sekcji Teologii Porównawczej i Ekumenicznej; 1968 doktorat; od 1983 jak: adiunkt Instytutu Ekumenicznego KUL; 2002 dr hab. i Kierownik Katedry Teologii Ekumenicznej; 2003 prof. KUL; od 2005 dyrektor Instytutu Ekumenicznego KUL; jednocześnie wykładowca w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie oraz w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Werbistów w Pieniężnie (Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego).

Główne obszary badań: dogmatyka: eklezjologia ekumeniczna, sakramentologia; teologia jedności Kościoła i jedności chrześcijan; historia ruchu ekumenicznego ze szczególnym uwzględnieniem inicjatyw słowiańskich, problematyka cyrylometodiańska.
Przynależność do: European Society for Ecumenical Research „Societas Oecumenica"; International Ecumenical Fellowship; Missionswissenschaftlie Institut, St. Augustin; Europejskie Stowarzyszenie Teologów Katolickich; członek korespondent Towarzystwa Naukowego KUL i Lubelskiego Towarzystwa Naukowego.
Autor ponad 350 publikacji naukowych i popularnonaukowych. Współredaktor serii wydawniczych IE KUL Teologia w dialogu (t. 2,6,9,10,11) oraz Jeden Pan, jedna wiara. Studia i rozprawy Instytutu Ekumenicznego KUL (t. 8,9,10,11,12,13,14,15,16) a także zeszytu siódmego („Teologia Ekumeniczna") Roczników Teologicznych (lata 1998-2006).
Stypendia naukowe: Institut Oecumeniąue de Bossey, Institut Catholiąue de Paris, Collegio del Verbo Divino a Roma.

zaczerpnięte: "50 lat Domu Słowa Bożego w Lublinie (1958-2008), Redakcja; Antoni Kość SVD, Andrzej Pietrzak SVD, Henryk Zimoń SVD. Lublin 2008. str 140.


Ur.       29.11.1936      Cieszyn, diec. katowicka
W.       28.8.1950        Nysa
O.        8.9.1952          Pieniężno
l.pr.      8.9.1954          Pieniężno
W.pr.   8.9.1962          Pieniężno
Święc.  27.1.1963        Pieniężno

1952-63 po zamknięciu niższych seminariów znalazł się w Pieniężnie gdzie ukończył nowicjat, podjął przerwane studia humanistyczne,  a potem teologiczne. W czasie studiów w 1958 r. podupadł na zdrowiu i przez 10 miesięcy przebywał w sanatorium w Zakopanem. 1963-64 brał udział w rocznym kursie pastoralnym w Bytomiu. 1964-69 studia teologii porównawczej na KUl-u. 1969-73 wykłady z dogmatyki, antropologii i ekumenizmu w Pieniężnie. W 1973 r.  zaangażowany na KUL-u jako młody pracownik naukowy. Do Pieniężna dojeżdżał jedynie z wykładami dogmatyki. W 1978 r.  uzyskał doktorat, przedstawiając pracę p.t.:  "Doktryna ekumeniczna kongresów Welehradzkich (1907-1936)". Odbył też liczne podróże zagraniczne o charakterze naukowym.


Za: NURT SVD. Nr 35. 1985 r. str 202.


 

Artykuły opisujące działalność i pracę duszpasterską Ojca Leonarda:

- "Święta Tajemnica Jedności" - czasopismo "Misjonarz" 1/2009 str 6-7.