Rocznik 1963

Święcenia dnia: 27 stycznia 1963 - Pieniężno

Szafarz: J.E. ks. bp

Prowincjał: Kozieł Bruno

Rektor WSD w Pieniężnie: Boniewicz Alfons

Wręczenie krzyży misyjnych:

Andrzej Bronk SVD, urodzony 27.04.1938 w Sopocie w rodzinie "od zawsze” kaszubskiej, mieszkał od urodzenia z rodzicami i trójką rodzeństwa w Gdyni, w 1951 r. został członkiem Zgromadzenia Księży Werbistów, ukończył w 1963 (Pieniężno) studium filozoficzno-teologiczne, przyjmując w tym samym roku święcenia kapłańskie, dalsze studia, poprzedzone - w warunkach konspiracji przed UB - drugą, "państwową”maturą w 1964 r. w Warszawie, odbył na Wydziale Filozoficznym KUL, w 1968 "popełnił” magisterium Rozstrzygalność założeń fizyki teoretycznej. (W związku z koncepcją sprawdzalności H. Mehlberga) [promotor ks. prof. Stanisław Kamiński], w 1971 obronił doktorat Język etnologii na przykładzie teorii religii W. Schmidta. Analiza metodologiczna [promotor ks. prof. S. Kamiński; Lublin TN KUL 1974].
W latach 1976/1977/1978 przebywał na stypendium Fundacji Humboldta w Bochum (Hegel-Archiv, prof. O. Pöggeler).
Habilitował się w 1982 pracą Rozumienie, dzieje, język: filozoficzna hermeneutyka H.-G. Gadamera [Lublin KUL 1982, wydanie poprawione 1988], by 1984 uzyskał zatwierdzenie stopnia docenta przez CKK. W 1997 otrzymał tytuł profesora. 18 października 1999 roku otrzymał nominację na stanowisko profesora zwyczajnego.

1938    27.04. ur. Sopot
1945-1951 szkoła podstawowa w Gdyni
1951    wstąpienie do Niższego Seminarium Misyjnego Zgromadzenia Księży Werbistów w Górnej Grupie
1953    wstąpienie do nowicjatu Zgromadzenia Księży Werbistów w Pieniężnie
1955    8.09. pierwsza profesja zakonna w Zgromadzeniu Księży Werbistów
1955-1963 studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Werbistów w Pieniężnie
1962    08.09. wieczysta profesja zakonna w Zgromadzeniu Księży Werbistów
1963    27.01. święcenia kapłańskie w Zgromadzeniu Księży Werbistów
1965-1968 - 01.10.1965-30.09.1968 studia filozoficzne na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL
1968    22.06. magisterium na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL: „Rozstrzygalność założeń fizyki teoretycznej (w związku z koncepcją sprawdzalności Henryka Mehlberga)”, promotor ks. prof. Stanisław Kamiński
1968-1971 - 01.10.1968-30.09.1971 stacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL
1971    21.06. doktorat na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL: „Język etnologii na przykładzie teorii religii Wilhelma Schmidta (studium metodologiczne)”; promotor ks. prof. Stanisław Kamiński, rec. ks. prof. Teofil Chodzidło, KUL, prof. Józef Gajek, UWr
1968-2008 - wykładowca przedmiotów filozoficznych w Wyższym Seminarium Księży Werbistów w Pieniężnie /czasowo w Nysie/
1973-2008 - stały angaż na Wydziale Filozofii KUL najpierw jako starszy asystent a ostatnio profesor zwyczajny
1972/1973       zajęcia zlecone na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL: ćwiczenia do wykładu z ogólnej metodologii nauk; wykład na temat hermeneutyki filozoficznej
1973    starszy asystent przy Katedrze Metodologii Nauk KUL
1975    adiunkt przy Katedrze Metodologii Nauk KUL
1976/1977/1978 stypendium Fundacji Humboldta w Bochum (RFN)
1979    członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego
1982    28.04. 1982 kolokwium habilitacyjne na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL ("Rozumienie - dzieje - język. Filozoficzna hermeneutyka H.-G. Gadamera"); rec. prof. Izydora Dąmbska, UJ, ks. prof. Stanisław Kamiński, KUL
1984    członek Międzynarodowego Instytutu Anthropos, St. Augustin/Niemcy
1984    zatwierdzenie stopnia docenta przez Centralną Komisję Kwalifikacyjną
1986    kierownik Katedry Metodologii Nauk KUL
1989-1998       sekretarz generalny Towarzystwa Naukowego KUL
1990-1992       członek Komitetu Naukoznawstwa przy Prezydium PAN
1990-1998       członek Komitetu Nauk Filozoficznych PAN (trzy kadencje)
1991    stypendium „Lonergan Research Scholarship”, Boston College (USA)
1994    od 1994 członek komisji grantowej (wcześniej KBN) Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki jako recenzent projektów badawczych
1994-1997  członek Komisji Historiografii i Metodologii Historii Komitetu Nauk Humanistycznych PAN
1997    zatwierdzenie tytułu profesora zwyczajnego przez Centralną Komisję
1998-2001       prezes Towarzystwa Naukowego KUL
1998-2003       członek zespołu do Spraw Nagród przy Prezesie Rady Ministrów
1999-2010       członek Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych
2003-2010       członek Komitetu Etyki w Nauce przy Prezydium PAN; od 2007 członek Prezydium KEN
2008/9 angaż na rok na Wydziale Filozofii KUL

członkostwo w organizacjach naukowych i redakcjach:
członek kolegium redakcyjnego czasopisma Ethos - Instytutu Jana Pawła II
członek Rady Programowej czasopisma Studia z filozofii niemieckiej Toruń (od 1994)
członek Rady Programowej czasopisma Sztuka i filozofia (od 2003)
członek Rady Programowej Zeszytów Naukowych KUL w kadencji 2003-2006
członek Rady Redakcyjnej czasopisma Analiza i Egzystencja. Czasopismo filozoficzne, Szczecin, 2005-
członek Zespołu Redakcyjnego czasopisma Principia
członek Editorial Advisory Board Polish Journal of Philosophy
członek Rady Naukowej serii Społeczeństwo-gospodarka-kultura, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
członek Rady Naukowej internetowego czasopisma Diametros (od 2007)
członkostwo w komitetach i towarzystwach naukowych
członek Międzynarodowego Instytutu Naukowego "Anthropos" (St. Augustin/Niemcy)
członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego
członek Lubelskiego Towarzystwa Naukowego
członek Societas Humboldtiana Polonorum
członek Komitetu Etyki w Nauce przy prezydium PAN
członek Polskiego Towarzystwa Religioznawczego
członek Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki

publikacje w:
Studnik Michał, Bibliografia publikacji polskich werbistów za lata 1945-1996, Warszawa 1998, s. 21-25

Za: www.kul.lublin.pl/bronk


Ur.      27.04.1938      Sopot, diec. chełmińska
W.       27.08.1951      Górna Grupa
O.        08.09.1953      Pieniężno
l.pr.      03.09.1955      Pieniężno
W.pr.   08.09.1962      Pieniężno
Święc. 27.01.1963      Pieniężno

Z chwilą uzyskania święceń kapłańskich został skierowany na dalsze studia (1963-64). Przedtem jednak musiał uzyskać maturę państwową do której przygotowywał się przez rok w  Warszawie. Mieszkał przez ten okres w Niepokalanowie u franciszkanów. W latach 1964-65 po zdobyciu matury przeszedł do Bytomia, aby wziąć udział w rocznym kursie pastoralnym. W okresie 1965-68 studiował w Lublinie na wydziale filozofii chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Studia uwieńczył dyplomem magisterskim. W 1968 r. powołany na wykładowcę do Seminarium Misyjnego w Pieniężnie nauczał w różnych latach sporo przedmiotów filozoficznych: metafizykę, teorię poznania, filozofię Boga, filozofię religii, filosofię przyrody,  ogólną metodologię nauk,  historie filozofii i logigę formalną. W  1971   r.  uzyskał w KULu doktorat na podstawie pracy "Język etnologii na przykładzie  teorii religii W. Schmidta.  Analiza metodologiczna". Promotorem pracy był ks.  prof.  St.  Kamiński.  Nie przerywając wykładów w Seminarium Misyjnym wykładał w roku akademickim 1972/73 w ramach zajęć zleconych w KULu "wybrane zagadnienia z hermeneutyki". W 1973 r.   otrzymał w KULu pełen etat przy Katedrze Ogólnej Metodologii Nauk,  najpierw jako  starszy asystent,  a od  1975 jako adiunkt.  Jako stypendysta fundacji Humboldta studiował przez dwa semestry (1976-1977) na Uniwersytecie w Bochum, RFN, zbierając materiały do pracy habilitacyjnej  ze współczesnej filozofii nienieckiej.  W 1977 r.  uczestniczył w II Międzynarodowym Kongresie Wittgensteinowskim w Kirchbergu, Austria, a w 1978 r.  w  16. Międzynarodowym Kongresie Filozoficznym w Dusseldorfie,  RFN.  Tłumaczył kilka prac z dziedziny  teorii nauk. Od 1972 r. piastował urząd radcy dmowego i wice-rektora w Pieniężnie (1972-76). W 1978 r. wszedł do rady prowincjalnej jako admonitor, a w 1981 r. po raz drugi. Z dniem 10. 11 .1979 r. powołano go na urząd rektora Domu w Lublinie, który piastował do 1981 r. , a z wykładami dojeżdżał nadal do Pieniężna. W dniu 28.4.1982 r. uzyskał habilitacje na wydziale filozofii chrześcijańskiej KULu.


Za: NURT nr 35, rok 1985.