o. Henryk Zimoń

urodzony: 04. 05. 1940 r.

święcenia kapłańskie: 26. 06. 1965 r.

Prof. dr hab. Henryk Wincenty Zimoń, SVD
Wydział Teologii KUL
Instytut Teologii Fundamentalnej
Katedra Historii i Etnologii Religii


I. Życiorys
04.05.1940 - Urodzony w Wodzisławiu Śląskim jako syn Wincentego Zimonia i Elżbiety z domu Penkała, Polska.
1947-1954 - Nauka w Szkole Podstawowej w Wodzisławiu Śląskim i w Wil-chwach.
1954-1958 -Nauka w I Liceum Ogólnokształcącym im. Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim, zakończona egzaminem maturalnym w 1958 roku.
1958-1965 - Studia filozofii i teologii w Misyjnym Seminarium Duchownym Zgromadzenia Słowa Bożego (SVD) w Pieniężnie.
26.06.1965 - Święcenia kapłańskie w Pieniężnie z rąk ks. bpa Tomasza Wilczyńskiego.
1965-1973 - Studia etnologii, religioznawstwa i indologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Fryburskiego w Szwajcarii.
Maj-listopad 1968 - Badania etnologiczne i religioznawcze wśród ludu Bakerebe na wyspie Bukerebe w Tanzanii.
05.02.1971 - Egzamin magisterski i obrona pracy magisterskiej pt. Zur Geschichte des Herrscher-Klans Abasiranga auf der Intel Bukerebe (Tanzania) bis 1895, Uniwersytet Fryburski, Szwajcaria.
Luty-czerwiec 1971 - Studia na Uniwersytecie Londyńskim (School of Oriental and African Studies).
05.07.1973 - Egzamin doktorski i obrona rozprawy doktorskiej pt. Die Regenriten auf der Insel Bukerebe (Tanzania), Uniwersytet Fryburski, Szwajcaria.

01.10.1973 - Praca na stanowisku starszego asystenta w Katedrze Histoni i Etnologii Religii na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
1.10.1974-30.1.1975 - wykłady nt.: „Etnologia religii" w I semestrze roku akademickiego 1974/1975 w wymiarze 30 godzin na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej, Warszawa.
01.10.1976- Praca na stanowisku adiunkta w Katedrze Historii i Etnologii Religii na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
26.05.1983 - Nadanie przez Radę Wydziału Teologicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego stopnia naukowego doktora habilitowanego teologii w zakresie historii i etnologii religii na podstawie oceny dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pt. Wilhelma Schmidta teoria monoteizmu pierwotnego i jej krytyka w wiedeńskiej szkole etnologicznej (Wilhelm Schmidts Theory of the Primitive Monoitheism and Its Critiąue within the Vienna School of Ethnology), Verbinum, Warszawa 1984, ss. 285).
28.05.1984 - Zatwierdzenie stopnia naukowego doktora habilitowanego teologii w zakresie historii i etnologii religii przez ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki (BCKK-I-H-1059/83/84).
Lipiec 1984-styczeń 1985 - Badania etnologiczne i religioznawcze wśród ludu Konkomba w północno-wschodniej Ghanie.
14.10.1985 - Zatwierdzenie uchwały Rady Wydziału Teologicznego oraz Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego o powołanie na stanowisko docenta przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (DU-2-1904-38/85).
21.11.1985 - Kierownik Katedry Historii i Etnologii Religii oraz nowo powstałej w październiku 1985 roku specjalizacji religioznawstwa na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
28.12.1986-08.02.1987 - pobyt w Indiach (udział w ośmiodniowej konferencji naukowej w Punie na temat roli antropologii kulturowej w procesie inkulturacji oraz zapoznanie się z ośrodkami religijnymi i kulturalnymi środkowych i północnych Indii).
21.08.1987-11.02.1988 - wykłady w j. angielskim wymiarze 30 godzin nt.: „Rytuały i wierzenia ludów afrykańskich" w międzyzakonnej Katolickiej Akademii Teologicznej, Chicago oraz miesięczny pobyt naukowy w Waszyngtonie, D.C. (USA).

01.09.1990-31.08.1991 - drugie badania etnologiczne i religioznawcze wśród ludu Konkomba w północno-wschodniej Ghanie.
01.03.1992 - Stanowisko profesora nadzwyczajnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
1.10.1993-31.1.1994 - wykłady nt. „Religie Afryki" w I semestrze roku akademickiego 1993/1994 w wymiarze 15 godzin na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej, Lublin.
21.04.1994 - Tytuł naukowy profesora nauk teologicznych na podstawie dorobku naukowego i rozprawy pt. Afrykańskie rytuały agrarne na przykładzie ludu Konkomba (African Agrarian Rituals as Illustrated by the Konkomba People), Verbinum, Warszawa 1992, ss. 160.
01.02.2000 - Stanowisko profesora zwyczajnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
06.11-18.12.2003 - W ramach bilateralnej umowy prowadzenie wykładów gościnnych w j. angielskim w wymiarze 26 godzin nt.: „Tradycyjne religie afrykańskie" dla studentów specjalizacji religioznawstwa na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Leuven, Belgia.
04.06-13.06.2007 - Wykłady gościnne w j. angielskim w wymiarze 28 godzin dla studentów Kijowsko-Mohylańskiej Akademii (Uniwersytet Narodowy), Kijów (Ukraina) nt.: „Tradycyjne religie afrykańskie w perspektywie badań porównawczych i dialogu międzyreligijnego".

zaczerpnięte: "50 lat Domu Słowa Bożego w Lublinie (1958-2008), Redakcja; Antoni Kość SVD, Andrzej Pietrzak SVD, Henryk Zimoń SVD. Lublin 2008. str 241.